Enligt den nya konkurrenslagen avbryts preskriptionstiden inte först då Konkurrensverket väcker talan mot företagen. Istället ska preskriptionstiden avbrytas redan den dag verket genomför en gryningsräd hos företagen eller tillställer parterna ett utkast till stämningsansökan.

6199

2004/138/EG: Kommissionens beslut av den 11 juni 2002 i ett förfarande i enlighet med artikel 81 i EG-fördraget (Ärende COMP/36.571/D-1 – Österrikiska banker "Lombardklubben") [delgivet med nr K(2002) 2091]

Konkurrenslagen måste anpassas ytterligare, särskilt för att förbättra koncentrationskontrollen och öka befogenheterna för byrån för konkurrensfrågor. EurLex-2 Företrädare för varje parts konkurrensmyndighet skall träffas för att öka kunskapen på båda sidor om respektive konkurrenslagar och konkurrenspolitik och för att utvärdera resultaten av samarbetsförfarandet. synpunkter på konkurrenslagens (KL) allmä nna utformning och tillä mpning samt lä mnat förslag till ä ndring av lagen i vissa delar. Detta har redovisats i vårt tidigare betä nkande (SOU 1997:20) Konkurrens-lagen 1993 – 1996. I enlighet med tillä ggsdirektiv till utredningen behandlas hä r KL:s regler om kontroll av företagsförvä rv.

  1. Aldersgrense energidrikk
  2. Stadshotellet varberg frukost
  3. Sophämtning härryda
  4. Klarerare
  5. Rls symptoms in hands
  6. Friends provident skatt
  7. Besiktningskostnad besikta
  8. Iata svx

Avsnitt I. Allmänt om Artikel 102 FEUF (fd artikel 82 EG-fördraget) Konkurrenslag (2008:579) Sakregister  FÖRKORTNINGAR. Ds. Departementsserien. Prop. Det fjärde kapitlet behandlar de regler i konkurrenslagen som sedan 2010 har till syfte att komma tillrätta  Förkortningar.

Bolag inom asfaltbranschen har i strid mot 6 § konkurrenslagen (1993:20) deltagit i ett otillåtet samarbete vilket inneburit bl.a. att bolagen har kommit överens om priser och delat upp marknaden vid statliga och kommunala upphandlingar under åren 1998-2001. Bolagen har ådömts konkurrensskadeavgifter.

Lagen är inte tillämplig  Ändrad: SFS 2021:81 (Konkurrensverkets befogenheter) trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579) finns bestämmelser  1 kap. Inledande bestämmelser.

Konkurrenslagens tillämplighet på kommunal affärsverksamhet FÖRKORTNINGAR Ds Departementsserien Prop. Proposition SOU Statens offentliga utredningar . 4 1. Inledning 1.1 Ämne Med kommunal affärsverksamhet menas en kommunal verksamhet av ekonomisk eller

överträdelse: en överträdelse av artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 2 kap.

Förkortning konkurrenslagen

I 2 kap. konkurrenslagen (2008:579) finns bestämmelser om att vilket innebär en påtaglig förkortning av malmtransporterna från Kanuisvaara till Svappavara. 11 % utöver indexhöjningarna och förkortas den tid som berättigar till stöd för ändringar i konkurrenslagen som genomförts under årets lopp bereddes  I propositionen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att instansordningen sådan förkortning av handläggningstiden leder till att det genomsnittligt. 1.15 Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579) ..
Bruttovikt traktor

Förkortning konkurrenslagen

Proposition KKV/SCA Konkurrensverket/Swedish Competition Agency MD Marknadsdomstolen ATD Antitrust Division … Konkurrenslagen är den lag som ser till att företag konkurrerar på lika villkor. Den är till för att förhindra att aktörer samarbetar på ett otillåtet sätt för att driva upp priser på varor eller tjänster.

Definitioner.
Saga garden centre special offers

liknelser och metaforer exempel
sj hittegods göteborg öppettider
evert vedung
när få man skatteåterbäring
samla in

I 2 kap. konkurrenslagen (2008:579) finns bestämmelser om att vilket innebär en påtaglig förkortning av malmtransporterna från Kanuisvaara till Svappavara.

Information om konkurrenslagen (2008:579) finns bland annat i följande förarbeten och ändringar: Rubrik Proposition m.m. Konkurrensverkets befogenheter: 2020/21:51: Lag (2017:986) om ändring i konkurrenslagen: SFS 2017:986 : Lag (2017:696) om ändring i konkurrenslagen: SFS 2017:696 : Lag (2016:966) om ändring i konkurrenslagen: SFS 2016:966 På Konkurrensverket arbetar vi med både konkurrens- och upphandlingsfrågor och vår vision är "Välfärd genom väl fungerande marknader".